Απόσπασμα πρακτικού της 23ης/26-07-2011


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
3η .Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Απόσπασμα πρακτικού της 23ης/26-07-2011
Τακτικής συνεδρίασης

Σήμερα, 26 Ιουλίου 2011, ημέρα Tρίτη και ώρα 09:00 π.μ., στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Γ.Ν.ΕΔΕΣΣΑΣ, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο σε Τακτική Συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., με την παρακάτω σύνθεση:

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΒΟΡΑΣ, Διοικητής του Γ.Ν.Έδεσσας, Πρόεδρος

ΤΑ ΜΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΣΤΑΚΗΣ, Αντιπρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΟΤΣΗ

ΣΟΦΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ, Αναπληρωτής ΛΕΩΝΙΔΑ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ
Εκπροσώπου Ιατρικού προσωπικού

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ, Εκπρόσωπος λοιπού, πλην των
Ιατρών του ΕΣΥ, προσωπικού.

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρεί η Αναπληρώτρια Γραμματέας του Δ.Σ. Διαλεχτή Αληπασαλή.

Το νέο Δ.Σ. διορίσθηκε με την αριθ. ΔΥ1δ/63517/12-5-2010 Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στο αριθ. 194/1-6-2010/τ.ΥΟΔΔ Φ.Ε.Κ., που τροποποίησε την αριθ. ΔΥ1δ/93637/1-9-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 398/2009/τ.ΥΟΔΔ), με τελευταία τροποποίηση αυτή που πραγματοποιήθηκε με την αριθ. ΔΥ1δ/117545/25-11-2010 Υπουργική Απόφαση(ΦΕΚ 391/3-12-2010/τ.ΥΟΔΔ) και ο Διοικητής-Πρόεδρος του Δ.Σ. διορίσθηκε με την αριθ. Υ10β/ΓΠ.43664/14-4-2010 απόφαση της κ. Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δημοσιεύτηκε στο αριθ. 131/14-4-2010, τ. ΥΟΔΔ Φ.Ε.Κ.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 2ο : "ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΕΔΕΣΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010 ΥΣΤΕΡΑ
ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ".

Ο Διοικητής-Πρόεδρος του Δ.Σ. του Γ.Ν.ΕΔΕΣΣΑΣ θέτει υπόψη των μελών του Δ.Σ. την από 25-7-2011 εισήγηση του προϊσταμένου του Οικονομικού τμήματος:

Έχοντας υπόψη:
1.Το Π.Δ. 146/2003, σύμφωνα με το οποίο όλες ανεξαιρέτως οι Νοσηλευτικές Μονάδες του ΕΣΥΚΑ υποχρεούνται στην εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος, που περιλαμβάνει τόσο τη Γενική, όσο και την Αναλυτική Λογιστική.
2.Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, όπου στο άρθρ. 31 αναφέρεται ότι οι Δημόσιες Μονάδες Υγείας συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και καθίσταται υποχρεωτικός ο έλεγχος του Ισολογισμού και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων που συντάσσονται βάσει του Π.Δ. 146/2003 από δύο Ορκωτούς Λογιστές.
3.Το άρθ. 27 του Ν. 3599/2007, σύμφωνα με το οποίο οι Δημόσιες Μονάδες Υγείας συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.
4.Την αριθ. 18/6ο θέμα/3-6-2010 απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.ΕΔΕΣΣΑΣ, με την οποία ανατέθηκε το έργο της «Λογιστικής Υποστήριξης και της εφαρμογής του Διπλογραφικού Συστήματος του Γ.Ν.ΕΔΕΣΣΑΣ» στην εταιρεία «Β. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ».
5.Τον Ενοποιημένο Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2010 (1.1.2010 - 31/12/2010), που κατήρτισε η εταιρεία «Β. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Α.Ε.», στην οποία είχε ανατεθεί το έργο της «Λογιστικής Υποστήριξης και της εφαρμογής του Διπλογραφικού Συστήματος του Γ.Ν.ΕΔΕΣΣΑΣ».
6.Την αριθ. 20/5-7-2011 (θέμα 12ο) απόφαση Δ.Σ., σύμφωνα με την οποία ανατέθηκε, ύστερα από Πρόχειρο Διαγωνισμό, στην εταιρεία «ΣΟΛ Α.Ε. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ» ο έλεγχος και η υπογραφή του Ισολογισμού Οικονομικού Έτους 2010.
7.Την από 25/7/2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, που υπέβαλε η παραπάνω εταιρεία, της οποίας ο εκπρόσωπος κ. Γεώργιος Παντελής (αριθ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 37651) παρίσταται στην παρούσα συνεδρίαση για να παράσχει οποιαδήποτε διευκρίνιση στα μέλη του Δ.Σ.

Κατόπιν των παραπάνω,

Εισηγούμαστε την έγκριση της παραπάνω Έκθεσης Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί του Ενοποιημένου Ισολογισμού Οικονομικού Έτους 2010 του Γ.Ν.Έδεσσας, της 31ης Δεκεμβρίου 2010, που υπέβαλε και υπέγραψε η εταιρία ΣΟΛ Α.Ε. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ», με τις παρατηρήσεις αυτού.

Το Δ.Σ. μετά από τα παραπάνω,

Ομόφωνα, αποφασίζει

ΕΓΚΡΙΝΕΙ την Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, επί του Ενοποιημένου Ισολογισμού Οικονομικού Έτους 2010 του Γ.Ν.Έδεσσας, της 31ης Δεκεμβρίου 2010, που υπέβαλε και υπέγραψε η εταιρία ΣΟΛ Α.Ε. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ», με τις παρατηρήσεις αυτού, ώστε στη συνέχεια να αποσταλεί στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Συνημμένα:
Α)αντίγραφο Ενοποιημένου Ισολογισμού, υπογεγραμμένου από την εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ» και Έκθεσης Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, επί του Ενοποιημένου Ισολογισμού Οικονομικού Έτους 2010 του Γ.Ν.Έδεσσας, της 31ης Δεκεμβρίου 2010.
Β)αντίγραφο Κατάστασης Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης και αντίγραφο Προσαρτήματος του Ισολογισμού Οικονομικού Έτους 2010 του Γ.Ν.Έδεσσας, της 31ης Δεκεμβρίου 2010.
-Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στο Οικονομικό Τμήμα για περαιτέρω ενέργειες και στο Γραφείο Διοικητή.
-Η απόφαση αυτή υπογράφεται και επικυρώνεται και είναι αναρτητέα στο Διαδίκτυο.
=============================================================================
Ύστερα από τα παραπάνω και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση ο Πρόεδρος λύει τη συνεδρίαση στις 11.30 π.μ.
Αφού έγινε η σύνταξη του παρόντος πρακτικού υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΒΟΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΣΤΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

Η Αναπλ.Γραμματέας ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΟΤΣΗ

ΔΙΑΛΕΧΤΗ ΑΛΗΠΑΣΑΛΗ ΣΟΦΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ

© 2020 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ | Υλοποίηση Τμ. Πληροφορικής Νοσοκομείου Έδεσσας | Δήλωση Προσβασιμότητας Template designed by olwebdesign.