ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Πέλλας
Έχοντας υπόψη :


1.    Την αριθ.  Υ4α/οικ.123906/31-12-12 κοινή Υπουργική απόφαση « Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Γιαννιτσών και του Γενικού Νοσοκομείου Έδεσσας. ΦΕΚ 3510/Β΄/2012.>>
2.    Τις διατάξεις του Ν.3329/2005, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε  μεταγενέστερα.
3.    Την αριθ. ΔΥ1δ/οικ.35509/16-3-2007 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, περί διαδικασίας εκλογής αιρετών μελών στα Διοικητικά Συμβούλια των Νοσοκομείων, που δημοσιεύτηκε στο αριθ.421/27-3-2007/τ.ΥΟΔΔ ΦΕΚ.
4.    Τις  Διατάξεις του Ν. 4052/2012.
5.    Το ότι η θητεία των αιρετών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Γ.Ν.Έδεσσας και Γ.Ν.Γιαννιτσών (νυν Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας) λήγει στις 27/1/2014 (ΦΕΚ 32/27-1-2012/Τ.ΥΟΔΔ), αλλά και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4118/2013 έληξε ύστερα από το διορισμό του νέου Διοικητή Ηλία Τσιαμήτρου (ΦΕΚ 624/13-12-2013).
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Ότι θα εκλεγούν τα δύο αιρετά μέλη, με τους αντίστοιχους αναπληρωματικούς τους, για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν.Πέλλας, ήτοι:

    Α.Από τους ιατρούς του ΕΣΥ και τους ειδικευόμενους που υπηρετούν στο Νοσοκομείο Πέλλας (Νοσοκομείο Έδεσσας, Γιαννιτσών και φορείς εποπτείας αυτών).
    Β.Από τους λοιπούς εργαζόμενους (πλην ιατρών)  όλων των  κλάδων  που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας που υπηρετούν στο Νοσοκομείο Πέλλας (Νοσοκομείο Έδεσσας, Γιαννιτσών και φορείς εποπτείας αυτών). Δεν συμμετέχουν όσοι έχουν  προσληφθεί προσωρινά σε αναπλήρωση υπαλλήλων που απουσιάζουν.

 Η θητεία του Συμβουλίου αρχίζει από της συγκροτήσεώς του και για δύο έτη, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.


Για το λόγο αυτό
ΚΑΛΕΙ

Τη Δευτέρα 13/1/2014  και ώρα 12.30’ στην αίθουσα συνελεύσεων (σοφίτα) του Νοσοκομείου  Έδεσσας σε συνέλευση για την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπων των ιατρών και του λοιπού προσωπικού (πλην ιατρών) στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Πέλλας.
Σε περίπτωση  μη απαρτίας η  2η συνέλευση θα γίνει στον ίδιο χώρο την Τετάρτη  15/1/2014 και ώρα 12.30’
Σε περίπτωση  μη απαρτίας  η 3η  συνέλευση θα γίνει στον ίδιο χώρο την Παρασκευή 17/1/2014 και ώρα 10.00 ΄
Δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές (εκλέγειν και  εκλέγεσθαι):
    Για την εκλογή εκπροσώπου καθώς και του αναπληρωτή των ιατρών παίρνουν μέρος:α)όλοι οι ιατροί ΕΣΥ που υπηρετούν στο Νοσοκομείο β)όλοι οι ειδικευόμενοι ιατροί που υπηρετούν στο Νοσοκομείο Πέλλας (Νοσοκομείο Έδεσσας, Γιαννιτσών και φορείς εποπτείας αυτών).
    Για την εκλογή εκπροσώπου και του αναπληρωτή του λοιπού ,πλην των ιατρών, προσωπικού  παίρνουν μέρος α)οι εργαζόμενοι όλων των  κλάδων (πλην ιατρών) που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας στο Νοσοκομείο Πέλλας (Νοσοκομείο Έδεσσας, Γιαννιτσών και φορείς εποπτείας αυτών). β)δεν συμμετέχουν όσοι έχουν  προσληφθεί προσωρινά σε αναπλήρωση υπαλλήλων που απουσιάζουν.

Όσοι  επιθυμούν να είναι υποψήφιοι  για την εκλογή  τους ως εκπροσώπου των εργαζομένων ή μέλη εφορευτικής επιτροπής υποβάλλουν έγγραφη δήλωση υποψηφιότητας στον Διοικητή μέχρι την έναρξη της  εκλογής της Εφορευτικής Επιτροπής.
Ο Διοικητής  ανακοινώνει τις υποψηφιότητες στη συνέλευση και εάν υποβληθούν προφορικώς ενστάσεις διακόπτεται η συνεδρίαση για εύλογο χρόνο προκειμένου οι ενστάσεις να υποβληθούν εγγράφως. Προφορικές   ενστάσεις λογίζονται ότι δεν έχουν υποβληθεί.


                    
               Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ
    
          
            ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΣ

© 2020 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ | Υλοποίηση Τμ. Πληροφορικής Νοσοκομείου Έδεσσας | Δήλωση Προσβασιμότητας Template designed by olwebdesign.