Εγγραφές

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Η φοίτηση στο Δ.Ι.Ε.Κ είναι πρωινή, και παρέχεται δωρεάν.
Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για την εγγραφή και φοίτηση.
Η αρχική εγγραφή γίνεται:
1. με δήλωση στο παράλληλο μηχανογραφικό στις πανελλήνιες εξετάσεις
2. με υποβολή αίτησης προς επιλογή του ενδιαφερόμενου στο Δ.Ι.Ε.Κ  
Oι  εγγραφές πραγματοποιούνται το πρώτο 10ήμερο του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ κάθε εκπαιδευτικού έτους.       
 (Οι ακριβείς ημερομηνίες ανακοινώνονται).
Δικαίωμα αίτησης προς επιλογή έχουν οι εξής Τίτλοι Σπουδών :
Απολυτήριο ΕΠΑΛ, ΓΕΛ, Πτυχίο ΤΕΛ, Πτυχίο ΤΕΕ- Β΄ Κύκλου Σπουδών.
Κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στα ΙΕΚ, οι καταρτιζόμενοι δικαιούνται αναβολή στράτευσης.

ΟΙ απόφοιτοι της ειδικότητας Β. Νοσηλευτικής των ΙΕΚ, ΕΠΑΛ , ΤΕΛ , ΤΕΕ- Β΄  Κύκλου Σπουδών κατατάσσονται στο Γ΄ εξάμηνο.

Η κατάρτιση διαρκεί 5 εξάμηνα, επιμερισμένη ως εξής:
 σε 4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης, (1200 ώρες ειδικότητας), και σε
 1 εξάμηνο Πρακτικής Άσκησηςστο Νοσοκομείο συνολικής διάρκειας 960 ωρών.
Κάθε εκπαιδευτικό έτος περιλαμβάνει δύο εξάμηνα φοίτησης έκαστο 300 ωρών κατάρτισης.
Το χειμερινό ολοκληρώνεται την 14η Φεβρουαρίου και το εαρινό την 30η Ιουνίου.
Το πέμπτο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης δύναται να λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια του τρίτου και τέταρτου εξαμήνου φοίτησης (παράλληλα).
Η φοίτηση είναι υποχρεωτική σε όλα τα μαθήματα.
Στους αποφοίτους αφού ολοκληρώσουν και τα 5 εξάμηνα κατάρτισης χορηγείται Β.Ε.Κ/Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης και αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης στον ΕΟΠΠΕΠ.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ
•    Σχετική αίτηση που δίδεται και συμπληρώνεται στο Ι.Ε.Κ.
•    Βεβαίωση ΑΜΚΑ
•    Ο εκάστοτε προβλεπόμενος τίτλος σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο).
•    Φωτοτυπία Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου
•    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας, με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.
•    Βεβαίωση ΕΦΚΑ, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σχετική με την ειδικότητα που επιθυμεί να καταρτιστεί ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) στην οποία αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.
•    Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός/ εντός Ε.Ε., και ομογενών απαιτείται
•    H κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών
•    Άδεια παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.
•    Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από Ελληνικό Λύκειο απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια Ελληνική υπηρεσία, & Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2.

© 2020 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ | Υλοποίηση Τμ. Πληροφορικής Νοσοκομείου Έδεσσας | Δήλωση Προσβασιμότητας Template designed by olwebdesign.