Εγγραφές

Οι εγγραφές στην σχολή γίνονται  κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου στην γραμματεία της σχολής.

Οι υποψήφιοι σπουδαστές πρέπει να είναι απόφοιτοι Ενιαίου Λυκείου, ΕΠΑΛ, ΕΠΑ.Σ και Τ.Ε.Ε. ΄Β κύκλου σπουδών.

Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία εισαγωγής, ο αριθμός εισακτέων στην σχολή και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ορίζονται στην "Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών" και δημοσιεύεται στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δ.ΙΕΚ Νοσηλευτικής.

Απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφών

1.    Απολυτήριο Λυκείου ή Πτυχίο.
2.    Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο.
3.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.   
4.    Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα, ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.
Η απόδειξη της προϋπηρεσίας είναι στην αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.

enrollement

© 2020 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ | Υλοποίηση Τμ. Πληροφορικής Νοσοκομείου Έδεσσας | Δήλωση Προσβασιμότητας Template designed by olwebdesign.