Τμήμα Διαχ. Ανθρώπινου Δυναμικού

Το τμήμα προσωπικού φροντίζει και παρακολουθεί κάθε θέμα που έχει σχέση με την υπηρεσιακή κατάσταση όλου του προσωπικού του Νοσοκομείου και είναι υπεύθυνο για:

 •     την τήρηση πλήρων προσωπικών μητρώων (ατομικών υπηρεσιακών φακέλων) για κάθε μέλος του προσωπικού του Νοσοκομείου, καθώς και ενημερωμένου αρχείου, με κατανομή του υπηρετούντος προσωπικού στις επιμέρους ειδικότητες,
 •     την πληροφόρηση του προσωπικού όλων των Υπηρεσιών του Νοσοκομείου, για όλα τα θέματα που το αφορούν,
 •     την εκπόνηση του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων,
 •     την τήρηση της διαδικασίας προσλήψεων, συνταξιοδοτήσεων και απολύσεων,
 •     την κατάρτιση και υπογραφή συμβάσεων εργασίας, με κάθε είδους προσωπικό που προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου,
 •     την παρακολούθηση όλων των μεταβολών του προσωπικού, τη μέριμνα για την τήρηση των σχετικών δικαιολογητικών και την ενημέρωση των ατομικών μητρώων προσωπικού,
 •     τη συνεχή ενημέρωση του Τμήματος Οικονομικού για όλες τις μεταβολές προσωπικού,
 •     την τήρηση της διαδικασίας ετήσιας αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού όλων των Υπηρεσιών από τους προϊσταμένους του,
 •     την εφαρμογή και διεκπεραίωση της πειθαρχικής διαδικασίας στο προσωπικό όλων των Υπηρεσιών του Νοσοκομείου,
 •     την παρακολούθηση του χρόνου υπηρεσίας των ειδικευομένων και εξειδικευομένων ιατρών και έγκαιρη εφαρμογή της διαδικασίας αντικατάστασης τους,
 •     την τήρηση της διαδικασίας απασχόλησης των αμίσθων εκπαιδευομέ­νων ιατρών, άλλων επιστημόνων, φοιτητών και σπουδαστών,
 •     την παραπομπή στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο των θεμάτων προσωπικού, κάθε φορά που αυτό χρειάζεται,
 •     την τήρηση του αρχείου προγραμμάτων εργασίας, πάσης φύσεως αδειών, εφημερίων και υπερωριών  όλου του προσωπικού, σε συνερ­γασία με τις αντίστοιχες διευθύνσεις των Υπηρεσιών,
 •     το διοικητικό έλεγχο των αδειών ασθένειας και των άλλων κατηγοριών αδειών όλου του προσωπικού και την αρχειοθέτηση αυτών,
 •     την ενημέρωση κάθε νέου υπαλλήλου που προσλαμβάνεται για τις υπηρεσιακές του υποχρεώσεις και την κατατόπιση του γενικά για τη λειτουργία των Υπηρεσιών του Νοσοκομείου,
 •     την κατάρτιση και παρακολούθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και έρευνας προσωπικού, σε συνεργασία με το αρμόδιοΤμήμα,
 •     τη σύνταξη της αλληλογραφίας για θέματα προσωπικού,
 •     τη διεκπεραίωση όλων των θεμάτων Π.Σ.Ε.Α., σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις των επιμέρους Υπηρεσιών,
 •     την έκδοση κάθε είδους Βεβαιώσεων και Πιστοποιητικών για μέλη του προσωπικού όλων των Υπηρεσιών του Νοσοκομείου,
 •     την έκδοση όλων των τακτικά και περιοδικά απαιτουμένων στατιστικών και άλλων στοιχείων απασχόλησης και μεταβολών προσωπικού, κατά κατηγορία και κλάδο ή Υπηρεσία και Τμήμα,
 •     την προετοιμασία όλων των πληροφοριακών στοιχείων και την παραπομπή των νομικών υποθέσεων του προσωπικού στο Νομικό Σύμβουλο του Νοσοκομείου,
 •     τη διαρκή παρακολούθηση της νομοθεσίας που αναφέρεται σε θέματα  προσωπικού/
© 2020 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ | Υλοποίηση Τμ. Πληροφορικής Νοσοκομείου Έδεσσας | Δήλωση Προσβασιμότητας Template designed by olwebdesign.