Τμήμα Επιστασίας - Ιματισμού

Το τμήμα επιστασίας - ιματισμού είναι υπεύθυνο για:

 •     τον καθαρισμό, τον ευπρεπισμό και την καλή εμφάνιση του Νοσοκομείου (εσωτερικών και εξωτερικών του χώρων),
 •     την εκτέλεση των γενικών εργασιών και των μεταφορών πάσης φύσεως υλικών εντός και εκτός του Νοσοκομείου,
 •     τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου του Νοσοκομείου,
 •     την ασφάλεια του προσωπικού, των νοσηλευομένων στο Νοσοκομείο και των επισκεπτών του, καθώς και της φύλαξης των εγκαταστάσεων και του πάσης φύσεως εξοπλισμού και υλικών του Νοσοκομείου,
 •     την οργάνωση και επίβλεψη των χώρων στάθμευσης οχημάτων του προσωπικού, των προμηθευτών και γενικά επισκεπτών και τον έλεγχο της κυκλοφορίας και στάθμευσης αυτών στους χώρους του Νοσοκομείου,
 •     την τήρηση του ωραρίου επισκεπτηρίου ασθενών και την απομά­κρυνση με τη λήξη του των επισκεπτών που δεν έχουν άδεια παρα­μονής,
 •     τη συλλογή και απομάκρυνση όλων κατηγοριών ιατρικών αποβλήτων από τους χώρους παραγωγής τους στους χώρους προσωρινής αποθήκευσής τους και στη συνέχεια στο χώρο τελικής επεξεργασίας ή τελικής διάθεσης αυτών,
 •     την επίβλεψη της τελικής επεξεργασίας των επικινδύνων ιατρικών αποβλήτων, σε περίπτωση που η επεξεργασία αυτή γίνεται σε εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου,
 •     τη συλλογή και απομάκρυνση από τους χώρους του Νοσοκομείου όλων των απορριμμάτων οικιακού-αστικού χαρακτήρα, καθώς καιτων μπαζών που δημιουργούνται από διάφορες αιτίες,
 •     την παρακολούθηση της λειτουργίας του Κυλικείου του Νοσοκομείου.

 •     Μεριμνά για την εξασφάλιση και τη συντήρηση του αναγκαίου ιματισμού για τις ανάγκες του Νοσοκομείου.
 •     Ευθύνεται για τη διαχείριση, τον καθαρισμό, τη συντήρηση και την ανανέωση του ιματισμού (στολών προσωπικού, κλινοσκεπασμάτων κ. ά.), καθώς και για τη φύλαξη, επιδιόρθωση και διανομή του.
 •     Ευθύνεται για τη διατήρηση των μηχανημάτων Πλυντηρίων/Σιδηρωτηρίων και Ραφείου σε καλή κατάσταση λειτουργίας, την τακτική προγραμματισμένη συντήρηση τους και την χωρίς καθυστέρηση επι­σκευή αυτών κάθε φορά που χρειάζεται.
 •     Την έγκαιρη παραγγελία των ειδών και υλικών που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των Πλυντηρίων/Σιδηρωτηρίων, καθώς και την παραγγελία ειδών και υλικών ιματισμού που χρειάζονται για την εξυπηρέτηση της περίθαλψης ασθενών και την απασχόληση του προσωπικού.
© 2020 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ | Υλοποίηση Τμ. Πληροφορικής Νοσοκομείου Έδεσσας | Δήλωση Προσβασιμότητας Template designed by olwebdesign.