Αυτοτελές Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής

Το τμήμα πληροφορικής ασχολείται με:

 •     την εγκατάσταση κάθε νέας εφαρμογής πληροφορικής, την έναρξη και την παρακολούθηση της καλής λειτουργίας της,
 •     τη συντήρηση - διαχείριση της κάθε εφαρμογής λογισμικού,
 •     την εκπαίδευση του προσωπικού του Νοσοκομείου για την αποτελεσματική εκμετάλλευση των συστημάτων πληροφορικής,
 •     τη συνεχή παρακολούθηση των νέων τεχνολογιών και την αξιολόγηση της δυνατότητας αξιοποίησης τους από το Νοσοκομείο,
 •     την κατάρτιση μελετών και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εφαρμογών λογισμικού,
 •     τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών,
 •     την εκπόνηση και υποβολή στη Διοίκηση του Νοσοκομείου περιοδικών και ετήσιων εκθέσεων λειτουργίας.
 •     τη διαχείριση και ομαλή λειτουργία του εξοπλισμού πληροφορικής και τη βελτιστοποίηση της αξιοποίησης του, σε συνάρτηση και με τις εφαρμογές που λειτουργούν σε κάθε Τμήμα του Νοσοκομείου,
 •     την προληπτική και επανορθωτική συντήρηση του εξοπλισμού πληροφορικής και δικτύων, καθώς και την παρακολούθηση των συμβολαίων συντήρησης του,
 •     την εγκατάσταση (μελέτη-επίβλεψη) και συντήρηση τοπικού ή ευρύτερου δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών,
 •     τη διαχείριση της πρόσβασης των χρηστών στο δίκτυο του Νοσοκομείου και στο Διαδίκτυο,
 •     τη διαχείριση της επικοινωνίας του εσωτερικού δικτύου με εξωτερικά δί­κτυα,
 •     την προστασία του δικτύου και τη βελτιστοποίηση των πόρων αυτού,
 •     τη διαχείριση της απόδοσης του δικτύου και τη σχεδίαση της επέκτασής του,
 •     την κατάρτιση μελετών και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής,
 •     τη διασφάλιση από κάθε άποψη των δεδομένων που τηρούνται υπό ηλε­κτρονική μορφή στο Νοσοκομείο,
 •     την προστασία του απορρήτου της επικοινωνίας.
 •     την επέκταση της λειτουργικότητας του δικτύου και των υποσυστημάτων των επιμέρους Υπηρεσιών του Νοσοκομείου,
 •     την προσαρμογή ειδικών πακέτων λογισμικού για περιορισμένης έκτασης εφαρμογές,
 •     την παρακολούθηση των δεικτών ιατρο-νοσηλευτικής και διοικητικό-οικονομικής λειτουργίας του Νοσοκομείου,
 •     την πρόσβαση στο Διαδίκτυο,
 •     την κατάρτιση Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης και Εφαρμογών Πληροφορικής, με βάση τους γενικότερους στόχους του Νοσοκομείου, αλλά και τις ειδικότερες λειτουργικές ανάγκες του,
 •     την παρακολούθηση της υλοποίησης των Συστημάτων και Εφαρμογών Πληροφορικής και πλήρη ενημέρωση του για την πορεία των έργων πληροφορικής,
 •     την υποβολή προτάσεων για την εκπόνηση μελετών και την παρακολούθηση των διαδικασιών που σχετίζονται με την εγκατάσταση νέων συστημάτων πληροφορικής,
 •     τη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών από τα διάφορα υποσυστήματα του.
© 2020 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ | Υλοποίηση Τμ. Πληροφορικής Νοσοκομείου Έδεσσας | Δήλωση Προσβασιμότητας Template designed by olwebdesign.