Τμήμα Γραμματείας

Η γραμματεία:

  •     Είναι υπεύθυνη για τη γραμματειακή υποστήριξη όλων των ιατρικών και νοσηλευτικών Μονάδων του Νοσοκομείου, καθώς και των διαφόρων Συμβουλίων, Επιτροπών και οργάνων του.
  •     Είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση του γενικού αρχείου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων, την τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου και τη διακίνηση, εντός και εκτός του Νοσοκομείου, της αλληλογραφίας (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή).
  •     Έχει την ευθύνη παροχής πληροφοριών και εγγράφων γενικής φύσεως προς το κοινό και τους ασθενείς.
  •     Έχει την ευθύνη της συγκρότησης των προβλεπομένων από τις κείμενες διατάξεις Υγειονομικών και λοιπών Επιτροπών και μεριμνά για την έκδοση των σχετικών Υπουργικών ή άλλων αποφάσεων συγκρότησης τους.
  •     Έχει την ευθύνη ενημέρωσης του προσωπικού που συμμετέχει σε Επιτροπές ή Ομάδες Εργασίας, για τις διαδικασίες που έχουν απόφασιστεί και πρέπει να ακολουθηθούν.
  •     Είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη καθημερινά της Ημερήσιας Κίνησης του Νοσοκομείου, την υπογραφή της από τη Διεύθυνση της Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας την έκδοση αποσπασμάτων και την κοινοποίηση αυτών στις Υπηρεσίες, Τμήματα και υπαλλήλους που αφορούν.
  •     Έχει την ευθύνη της αναπαραγωγής εγγράφων και εντύπων για όλες τις Υπηρεσίες και Τμήματα του Νοσοκομείου.
  •     Είναι υπεύθυνο για την επικύρωση του γνήσιου των αντιγράφων εγγράφων ή τη βεβαίωση της ακρίβειας αυτών, καθώς και τη βεβαίωση του γνησίου των υπογραφών στελεχών του Νοσοκομείου.
  •     Έχει την ευθύνη του χειρισμού του τηλετύπου και του fax (φαξ) του Νοσοκομείου, καθώς και των άλλων σχετικών μέσων επικοινωνίας που διαθέτει το Τμήμα.
  •     Έχει την ευθύνη της διεκπεραίωσης όλων των εξωτερικών εργασιών που χρειάζονται για τη λειτουργία των Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.
© 2020 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ | Υλοποίηση Τμ. Πληροφορικής Νοσοκομείου Έδεσσας | Δήλωση Προσβασιμότητας Template designed by olwebdesign.