Τμήμα Γραμ. Εξ. Ιατρείων - Επειγόντων Περιστατικών - ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.

Η γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων:

  •     Είναι υπεύθυνη για την γραμματειακή υποστήριξη όλων των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων, των απογευματινών εξωτερικών ιατρείων και του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ενηλίκων και παιδιατρικών).
  •     Φροντίζει για την υποδοχή και εξυπηρέτηση των ασθενών στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.
  •     Τηρεί τα αρχεία και τα Βιβλία κίνησης των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων και Τ.Ε.Π. και καταγράφει τις επισκέψεις των ασθενών.
  •     Ρυθμίζει τη σειρά προέλευσης των πολιτών και προγραμματίζει την αρχική εξέταση και επανεξέταση τους με προσυνεννόηση.
  •     Είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο των δικαιολογητικών εξετάσεων των εξωτερικών ασθενών στα Τακτικά και Απογευματινά Εξωτερικά Ια­τρεία, καθώς και στα Εργαστήρια του Νοσοκομείου.
  •     Εισπράττει τα εξέταστρα και το αντίτιμο διενέργειας των εξετάσεων και λοιπών ιατρικών πράξεων σε εξωτερικούς ασθενείς που διενεργούνται στο Νοσοκομείο. Τα χρηματικά ποσά που εισπράττονται παραδίδει, καθημερινά, με τη λήξη του ωραρίου εργασίας, στο Ταμείο του Νοσοκομείου.
  •     Συντάσσει έγκαιρα καταστάσεις διενέργειας σε εξωτερικούς ασθενείς εξετάσεων ή άλλων ιατρικών πράξεων, τις οποίες μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά παραδίδει στο Τμήμα Οικονομικό, προκειμένου να υποβληθούν για είσπραξη στα Ασφαλιστικά Ταμεία, άλλα Νοσοκομεία ή Φορείς που βαρύνονται με τις σχετικές δαπάνες,
  •     Μεριμνά για την εξαγωγή, τήρηση και κοινοποίηση στη Διεύθυνση της Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας και στη Διοίκηση του Νοσοκομείου κάθε είδους πληροφοριακών και στατιστικών στοιχείων των εξετάσεων ασθενών που πραγματοποιούνται στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, στα Απογευματινά Ιατρεία, καθώς και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.
© 2020 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ | Υλοποίηση Τμ. Πληροφορικής Νοσοκομείου Έδεσσας | Δήλωση Προσβασιμότητας Template designed by olwebdesign.