Τμήμα Κίνησης Ασθενών

Το τμήμα κίνησης ασθενών έχει την ευθύνη και φροντίδα για:

  •     την έκδοση εισιτηρίων, την εισαγωγή των ασθενών σε Κλινικές, Τμήματα και Μονάδες του Νοσοκομείου, την έκδοση εξιτηρίων κατά την αποχώρηση τους και την τήρηση καταλόγου αναμονής εισαγωγής,
  •     την τήρηση αρχείου κενών κλινών και την ενημέρωση των ασθενών για την εισαγωγή τους, σύμφωνα με τη σειρά στον κατάλογο αναμονής,
  •     την τήρηση των στοιχείων των ασθενών που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο (ημερολόγιο, μητρώο, ευρετήριο),
  •     την τήρηση και ενημέρωση των ιατρικών φακέλων των ασθενών,
  •     την ευθύνη της φύλαξης και σωστής αρχειοθέτησης των ιατρικώνφακέλων όλων των ασθενών,
  •     τη διενέργεια σε άλλα Νοσοκομεία ή Εργαστήρια εξετάσεων σε ασθε­νείς, που δεν γίνονται στο Νοσοκομείο, και την τήρηση του σχετικού αρχείου,
  •     τον έλεγχο των δικαιολογητικών νοσηλείας των ασθενών και την λήψη των σχετικών εγκρίσεων από τους Ασφαλιστικούς Φορείς τους κάθε φορά που αυτό χρειάζεται (εγκρίσεις για εισαγωγή και νοσηλεία, παράταση νοσηλείας, διενέργειας ειδικών εξετάσεων κλπ.),
  •     τη χορήγηση σε νοσηλευόμενους ή νοσηλευθέντες ασθενείς του Νοσοκομείου ή νομίμως εξουσιοδοτηθέντα από αυτούς άτομα, πιστοποιητικών, πληροφοριακών σημειωμάτων, αντιγράφων των εγγράφων του ιατρικού τους φακέλου και άλλων στοιχείων, που έχουν σχέση με την περίθαλψη τους στο Νοσοκομείο, όταν τα ζητούν και μετά από υποβολή σχετικής αίτησης,
  •    τη σύνταξη της αλληλογραφίας για θέματα που άπτονται της περίθαλψης στο Νοσοκομείο ασθενών,
  •    την εξαγωγή, τήρηση και κοινοποίηση στη Διεύθυνση της Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας και στη Διοίκηση του Νοσοκομείου των κάθε είδους πληροφοριακών και στατιστικών στοιχείων κίνησης ασθενών.
© 2020 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ | Υλοποίηση Τμ. Πληροφορικής Νοσοκομείου Έδεσσας | Δήλωση Προσβασιμότητας Template designed by olwebdesign.