Τμήμα Οικονομικού

Είναι υπεύθυνο για:

 •     τη σύνταξη του οικονομικού σχεδιασμού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου, τη συστηματική παρακολούθηση της εκτέλεσης του, την αναθεώρηση του κάθε φορά που χρειάζεται, καθώς και τη σύνταξη του οικονομικού απολογισμού και ισολογισμού, κατά μήνα και έτος,
 •     την έκδοση μηνιαίων αναφορών για τα οικονομικά του Νοσοκομείου,
 •     όλες τις λογιστικές δραστηριότητες και την τήρηση των προβλεπομέ­νων από την κείμενη νομοθεσία λογιστικών βιβλίων
 •     την τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας,
 •     την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Νοσοκομείο,
 •     τα αποδεικτικά στοιχεία της πιστωτικής πολιτικής,
 •     την έκδοση περιοδικών αναφορών για την ταμειακή ρευστότητα του Νοσοκομείου, τον προγραμματισμό πληρωμών, τα ισοζύγια εσόδων, εξόδων και υλικών,
 •     τη διαχείριση των χρημάτων του Νοσοκομείου και τη φύλαξη στο Ταμείο των μετρητών που είναι αναγκαία για την πληρωμή των άμεσων υποχρεώσεων του Νοσοκομείου,
 •     τις πληρωμές και εισπράξεις χρηματικών ποσών, την έκδοση επιταγών, καθώς και για τον προγραμματισμό των πληρωμών του Νοσοκομείου στους προμηθευτές,
 •     τη φύλαξη των χρεογράφων και λοιπών τίτλων (εγγυητικών επιστολών, επιταγών, μετοχών κλπ.),
 •     τη φύλαξη των μισθωτηρίων και λοιπών συμβολαίων που υπογράφει το Νοσοκομείο και την παρακολούθηση της τήρησης των όρων αυτών,
 •     τις επαφές με τις Τράπεζες, τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και τους προμηθευτές,
 •     την επισήμανση σημαντικών αποκλίσεων στην πραγματοποίηση δαπανών και στην είσπραξη εσόδων, τη σωστή αιτιολόγηση τους και την τακτική για αυτές ενημέρωση της Διεύθυνσης της Υπηρεσίας και της Διοίκησης του Νοσοκομείου,
 •     την παρακολούθηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων και των αποσβέσεων,
 •     την τήρηση στοιχείων κοστολόγησης ανά ιατρική πράξη και τη σύ­νταξη μελετών κόστους και μελετών μείωσης κόστους των επιμέρους Υπηρεσιών και Τμημάτων του Νοσοκομείου,
 •     τη σύνταξη και παρακολούθηση των τμηματικών προϋπολογισμών,
 •     τη σύνταξη μελετών επενδύσεων, όσον αφορά το οικονομικό μέρος αυτών,
 •     την έγκαιρη προετοιμασία της μισθοδοσίας του προσωπικού,
 •     την έκδοση και τον έλεγχο των καταστάσεων μισθοδοσίας του προσωπικού, καθώς και των εκκαθαριστικών σημειωμάτων των εργαζομένων στο τέλος κάθε χρόνου για φορολογική χρήση,
 •     την έγκαιρη έκδοση των καταστάσεων πληρωμής των εφημερίων στο ιατρικό και λοιπό προσωπικό, καθώς και των υπερωριών και προσαυξήσεων, λόγω απασχόλησης κατά τη νύχτα και αργία, στο προσωπικό,
 •     την τακτοποίηση των ασφαλιστικών κρατήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις Νόμων, Υπουργικών Αποφάσεων και Εγκυκλίων και την έγκαιρη απόδοση τους,
 •     την παραλαβή από Κλινικές, Τμήματα, Εργαστήρια και Μονάδες του Νοσοκομείου του άχρηστου υλικού και την εκποίηση ή καταστροφή αυτού, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
 •     τη διεξαγωγή περιοδικών και ετήσιων απογραφών των παγίων περιουσιακών στοιχείων και των πάσης φύσεως υλικών του Νοσοκομείου
 •     τη λογιστική παρακολούθηση των λογαριασμών των νοσηλευομένων ασθενών, τη χρέωση των δαπανών νοσηλείας και την έγκαιρη έκδοση των δελτίων παροχής υπηρεσιών και λοιπών παραστατικών στοιχείων,
 •     την τήρηση των καρτελών λογαριασμών για κάθε ασθενή του Νοσοκομείου, όπου εκτός από τα πλήρη στοιχεία του ασθενή (ταυτότητα, αριθμό φορολογικού μητρώου και διεύθυνση κατοικίας), θα αναγράφονται περιοδικά και όλα τα επιμέρους στοιχεία που διαμορφώνουν το λογαριασμό του,
 •     τη σύνταξη των καταστάσεων δαπανών νοσηλείας των εσωτερικών ασθενών, ανά Ασφαλιστικό Ταμείο ή άλλο Φορέα που επιβαρύνεται με τις δαπάνες αυτές και την έγκαιρη υποβολή τους μαζί με όλα τα δικαιολογητικά στα Ασφαλιστικά Ταμεία ή άλλους Φορείς,
 •     την τήρηση των λογαριασμών νοσηλείας ασθενών, συνολικά ανά Ασφαλιστικό Ταμείο, ή άλλο Φορέα, και την τακτική ενημέρωση τους,
 •     την υποβολή λογαριασμών στα Ασφαλιστικά Ταμεία ή άλλους Φορείς για εξετάσεις (κλινικές και εργαστηριακές) ασφαλισμένων τους ασθενών,
 •     τον έλεγχο της συμφωνίας των εκκαθαριστικών σημειωμάτων των Ασφαλιστικών Ταμείων ή άλλων Φορέων, με τους αντίστοιχους λογαριασμούς που τηρούνται στο Νοσοκομείο,
 •     τη σύνταξη και την υποβολή λογαριασμών παρακλινικών εξετάσεων που διενεργούνται στο Νοσοκομείο για την εξυπηρέτηση ασθενών άλλων Νοσοκομείων,
 •     τη διεκπεραίωση, σε συνεργασία με το Τμήμα Κίνησης Ασθενών και το Τμήμα Οικονομικού, της διαδικασίας είσπραξης νοσηλίων από ασθενείς που εξέρχονται από το Νοσοκομείο και δεν καλύπτεται η δαπάνη νοσηλείας τους από Ασφαλιστικό Ταμείο ή συμμετέχουν οι ίδιοι κατά ένα μέρος στις δαπάνες νοσηλείας τους,
 •     τη διεκπεραίωση, σε συνεργασία, με το Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων, της διαδικασίας είσπραξης αμοιβών από Ασφαλιστικά Ταμεία ή άλλους Φορείς ή τους ίδιους τους ασθενείς για τη διενέργεια σ' αυτούς εξετάσεων (Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων, Απογευματινών Ιατρείων κλπ.), την απόδοση στους ιατρούς και άλλους υπαλλήλους που πραγματοποιούν Απογευματινά Ιατρεία των αμοιβών τους, για σχετικές υπηρεσίες που αυτοί έχουν παράσχει.
 •     τον  εφοδιασμό  των ασθενών  με  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά,προκειμένου αυτοί να εισπράξουν από τα Ασφαλιστικά τους Ταμεία τις δαπάνες, στις οποίες έχουν υποβληθεί.
 •     την τακτική ανά μήνα έγγραφη ενημέρωση του Τμήματος Οικονομι­κού για τις οικονομικές απαιτήσεις του Νοσοκομείου από Ασφαλιστικά Ταμεία ή άλλους Φορείς και ιδιώτες ασθενείς για τη νοσηλεία τους ή την υποβολή τους σε εξετάσεις στο Νοσοκομείο,
 •     τη συγκέντρωση και τήρηση κάθε είδους πληροφοριών και στατιστικών στοιχείων που έχουν σχέση με τους λογαριασμούς ασθενών.
© 2020 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ | Υλοποίηση Τμ. Πληροφορικής Νοσοκομείου Έδεσσας | Δήλωση Προσβασιμότητας Template designed by olwebdesign.